Stiching Het Graalhuis

De doelstelling:

Statutair worden doel en middelen van Stichting het Graalhuis als volgt omschreven:
 
"De financiële ondersteuning van projecten ten bate van de bevolking van landen in de zogenaamde derde wereld of daarmee gelijk te stellen landen, dan wel ten bate van groepen -in welk land dan ook- die buiten hun schuld in armlastige omstandigheden verkeren" 
 
"De stichting tracht haar doel te bereiken door alle wettelijke toegestane middelen, met name door de verkoop van om niet door haar verkregen gebruikte goederen en al hetgeen in de ruimste zin daarmee verband houdt" 
 

De stichting heeft een status van een algemeen nut beogende instelling.

Het RSIN of het fiscaal nummer
Kenmerk 8038.39.224

De contactgegevens
Het Graalhuis is gevestigd te Zoeterwoude. 
Adres: Zuidbuurtseweg 13
2381 LB Zoeterwoude
Telefoon 071 – 580 1617

Openingstijden voor inname en verkoop van gebruikte goederen:
Dinsdag van 13.30 tot 16.30 uur
Zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur

Bank:Rabobank rekening nummer NL 68RABO 037 53 07 060