Historie

Stichting het Graalhuis is in 1991 opgericht op initiatief van de plaatselijke diaconale werkgroep. Van oudsher heeft Zoeterwoude een sterk sociaal karakter ontwikkeld in de dorpsgemeenschap. Het Graalhuis biedt in deze context activiteiten op sociaal terrein voor de doelgroep ouderen in de vorm van vrijwilligerswerk. De medewerkers komen bijna allemaal uit Zoeterwoude en zijn nauw verbonden met het Graalhuis. De uitstraling van het dorpskarakter komt ten goede aan alle betrokkenen. Het winkelen in het Graalhuis voegt voor veel bezoekers een extra dimensie toe. Daarnaast tonen zij een grote belangstelling voor de wijze waarop het Graalhuis goede doelen faciliteert. 

1.  Het werk dat de instelling doet 

Het Graalhuis is er in geslaagd met haar 36 vrijwilligers, waarvan de gemiddelde leeftijd 65 jaar is, een tot ver in de omtrek bekende "kringloopwinkel” te verwezenlijken. De organisatie van de verkoopactiviteiten is te vergelijken met een reguliere kringloopwinkel. Sinds 1 januari 2013 is Stichting het Graalhuis eveneens verplicht BTW te betalen. Stichting het Graalhuis werkt zonder winstoogmerk Met de opbrengst van de verkoop van tweedehands goederen steunt  het Graalhuis een groeiend aantal ontwikkelingsprojecten financieel.
Daarmee is de realisatie van het doel een feit.

2.  De manier waarop de instelling geld verwerft

De instelling tracht haar doel - het verwerven van gelden– te bereiken door de verkoop van gebruikte goederen, die haar door derden zijn gegeven.
Het tot verwezenlijking van het doel van de stichting bestemde vermogen wordt eveneens gevormd door:·
        giften en donaties;·       
        hetgeen verkregen wordt door erfstellingen of legaten·      
        hetgeen op andere wijze verkregen wordt. 

Het Graalhuis staat bij de Belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en is aangemerkt als goede doelen instelling. Dit impliceert dat over een schenking of erfrechtelijke verkrijging geen belasting betaalt hoeft te worden. Voor ANBI’s is er namelijk een algehele vrijstelling opgenomen. In dit kader komt een schenking volledig ten goede aan onze doelstelling. Voor u als donateur mag u schenkingen onder voorwaarden aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. 

3.  Het beheer van het vermogen van de instelling

 Stichting Het Graalhuis streeft er naar om jaarlijks haar jaarlijks exploitatiesaldo aan te wenden voor ondersteuning van projecten. Hierbij houdt zij uiteraard ook haar eigen continuïteit in het vizier.-         Stichting het Graalhuis wenst met haar vermogen slechts een gering risico te lopen. Het vermogen van onze stichting wordt daarom grotendeels aangehouden in dagelijks opvraagbare vorm. Daarnaast is het voor een deel belegd in participaties Oiko Credit Nederland Fonds. Dit Fonds is ingedeeld in de laagste risicocategorie.

 4.  De besteding van het vermogen van de instelling

Het bestuur van Stichting het Graalhuis komt jaarlijks minimaal ieder kwartaal bijeen. Een structureel agendapunt is de beoordeling van de aanvragen voor financiële steun. Het bestuur toetst de aanvragen aan de beleidsuitgangspunten. Dit houdt in dat de donaties betrekking moeten hebben op het brede terrein van:·  
     
      onderwijs en vorming·   
      gezondheidszorg·     
      armoedebestrijding·     
      voeding

Bij de genoemde kernthema’s ligt de focus van de specifieke projecten op kleinschaligheid, persoonlijke contacten en een korte termijn planning. De ervaring leert ons dat deze uitgangspunten realistisch zijn.