Het bestuur toetst de aanvraag van projecten voor financiële ondersteuning op integriteit van de aanvrager en op de beleidsuitgangspunten van Stichting het Graalhuis.

De overeengekomen toezeggingen voor donaties worden in de notulen van de vergadering vastgelegd. 

De secretaris communiceert de toezeggingen met de aanvrager. De aanvrager stuurt na ontvangst van de donatie een verslag over de besteding van de gelden en de voortgang van het project ter plaatse, vaak in de vorm van een nieuwsbrief. Ontvangen reacties worden in de eerst volgende bestuursvergadering ingebracht.