Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar.
De penningmeester sluit op de laatste dag van het boekjaar de boeken van de stichting af en maakt daaruit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar, de balans en de staat van baten en lasten op over het verstreken boekjaar, alsmede een begroting  van de baten en lasten van het lopende boekjaar.  

De penningmeester zendt de vereiste stukken voor het einde van het eerste kwartaal aan alle bestuurders. Deze stukken worden door het bestuur in de vergadering van het eerste kwartaal vastgesteld.

Het boekjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Dit betekent dat de financiële verantwoording van het boekjaar uiterlijk 6 maanden na afloop van het boekjaar beschikbaar is.   


Verslag 2016

Zoals in de vooruitblik op 2016 al werd verwacht, hebben de verkopen van onze kringloopwinkel flink te lijden gehad van de verminderde bereikbaarheid door werkzaamheden aan de (enige) toegangsweg naar Het Graalhuis. Dit neemt niet weg dat onze vrijwilligers ook in 2016 met veel enthousiasme hebben gewerkt aan onze belangrijke doelstelling; het steunen van veelal kleinschalige projecten voor hen die door omstandigheden hulp goed kunnen gebruiken. Door de verminderde opbrengst is het aantal en de omvang van de gesteunde projecten wel lager dan wij gewend waren.
In totaal werden 21 projecten ondersteund voor een totaal bedrag van € 11.406.

Door de beperkte bereikbaarheid in 2016 hebben we de viering van ons 25-jarig jubileum uitgesteld  tot mei 2017, om ons zo beter te kunnen profileren in combinatie met een goede bereikbaarheid.

Aan het eind van het jaar werd onze stichting op de hoogte gesteld van beëindiging van het  huurcontract van onze huidige locatie. Dat was in eerste instantie een forse domper, maar het bestuur heeft unaniem besloten om door te willen gaan, en dus op zoek te gaan naar een goed alternatief. Dat zal niet eenvoudig worden, maar het proberen zeker waard.

 

Vooruitzichten 2017 en verder

Doordat de bereikbaarheid van het Graalhuis ook in 2017 voor een deel van het jaar nog niet optimaal zal zijn, rekenen het bestuur op een voorzichtig herstel van  de verkopen en daarmee ook van de steun die wij aan projecten kunnen geven.  Met de extra publiciteit rond de verlate jubileumviering (nu 25 jaar +1) hopen we dit effect te versterken en hopen dat veel nieuwe en oude klanten de weg naar het Graalhuis (weer) gaan vinden. Onze vrijwilligers zijn er klaar voor.

En ondertussen is de zoektocht naar een geschikt onderkomen voor na 2017 in gang gezet.
Het wordt een enerverend jaar! Bestuur Stichting "Het Graalhuis”

Exploitatierekening; zie link: Exploitatierekening.pdf

Balans 2013; zie link: Balans 2013 (1).pdf

Balans-2015;Balans_exploitatie 2015 en Begroting 2016.pdf

Balans 2016: Balans 2016.xlsx  Exploitatierekening 2016 Begroting 2017.xlsx